POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE IDENTYFIKACYJNE

Copyright© 2008-2018 by VAMED Aktiengesellschaft. Zawartość tej strony chroniona jest prawami autorskimi. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie wszelkich treści i zdjęć – także w postaci wyciągu – jest zabronione bez pisemnej wyraźnej zgody VAMED.

 

Dane Informacyjne

VAMED Polska Sp. z o.o.  

Adres siedziby Spółki: ul. Pryzmaty 4A

02-226 Warszawa

Siedziba: Warszawa,

KRS: 0000425101

VAT/NIP: PL527-268-03-07

Firma wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000425101, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy – 5.000 zł
Konta bankowe:

SWIFT/BIC: PKOPPLPW

IBAN: PL 06 1240 1053 1111 0010 6420 5013 – konto PLN

 

 

Oświadczenie o ochronie danych & inspektor ochrony danych

Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszą stroną internetową.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych informujemy Państwa o czynnościach przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach naszej strony internetowej.

Ochrona Państwa danych osobowych i Państwa prywatności są dla nas szczególnie ważne. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie na podstawie przepisów prawa [Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawa o ochronie danych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2019.1781).

Administrator danych i inspektor ochrony danych

Administratorem danych zgodnie z art. 8 Ustawy o ochronie danych dla tej strony internetowej jest spółka VAMED Polska sp. z o.o.  (VAMED).

Jeśli mają Państwa pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych przez spółkę VAMED mogą Państwo skontaktować się z nami:

 • listownie na adres: VAMED Polska Sp. z o.o., ul. Pryzmaty 4A, 02-223 Warszawa
 • telefonicznie pod numerem: +48 22 3101 380

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych VAMED to:

Mag. Per-Oliver Gustavson
Sterngasse 5, 1230 Wien
Tel: +43 1 60127 0

 1. Przetwarzanie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

1.1. Przetwarzanie danych dostępu

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej zapisujemy dane dostępu w tak zwanych logfiles serwera sieciowego. Zapisujemy przy tym następujące Państwa dane:

 • adres IP
 • data i godzina dostępu
 • przeglądarka
 • system operacyjny
 • Państwa dostawca usług internetowych

Cel przetwarzania danych

Dane te analizowane są statystycznie w celu dalszego ulepszania oferty na stronie internetowej i kształtowania jej jako bardziej przyjaznej dla użytkownika, szybszego znajdowania i usuwania błędów oraz sterowania zasobami serwera.  Tylko gdy występuje konkretny punkt zaczepienia dla bezprawnego użytkowania naszej strony internetowej wykorzystujemy te dane w formie osobowej do celów ścigania prawnego.

Okres przechowywania danych

Państwa dane przechowywane są wyłącznie przez okres 5 lat.

Podstawa prawna 

Podstawę prawną przetwarzania danych dostępu stanowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO i Ustawą o ochronie danych prawnie uzasadniony interes VAMED (internetowa oferta usług & bezpieczeństwo danych).

1.2. Pliki cookies

Możesz zarządzać ustawieniami plików cookie tutaj: Menedżer plików cookie

Podstawa prawna

Podstawę prawną korzystania z Google Analytics stanowi prawnie uzasadniony interes spółki VAMED (RODO i Ustawa o ochronie danych) polegający na analizie strony internetowej i analizie aktywności na stronie internetowej.

Odbiorcy danych

Dane te przekazywane są do Google do wyżej wskazanych celów.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe zapisywane są przez okres 5 lat i następnie są usuwane.

 1. Linki

Niniejsza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych. Te odesłania do stron internetowych innych uczestników Internetu następują jako usługa serwisowa mająca na celu pokrycie dalszego zapotrzebowania na informacje osób szukających dostępu. VAMED nie ma wpływu na ich treść. VAMED nie przejmuje odpowiedzialności za te treści ani za utratę lub szkody powstałe w wyniku dostępu lub braku dostępu do tych stron internetowych. Za treści i prawidłowość udostępnionych tam informacji odpowiedzialny jest wyłącznie dany oferent olinkowanej sieci internetowej.

 1. Formularz kontaktowy

Cieszymy się na kontakt z Państwem.

Przetwarzanie danych

W ramach nawiązania kontaktu przez formularz kontaktowy spółka VAMED przetwarza Państwa następujące dane osobowe:

 • forma zwracania się
 • imię
 • nazwisko
 • firma (opcjonalnie)
 • adres (opcjonalnie)
 • kod pocztowy (opcjonalnie)
 • miejscowość (opcjonalnie)
 • kraj (opcjonalnie)
 • adres e-mail
 • numer telefonu (opcjonalnie)
 • wybór usług
 • wybór rodzajów działalności
 • Państwa indywidualna wiadomość

Cel przetwarzania

Dane osobowe podane przez Państwa w ramach nawiązania kontaktu przetwarzane są w celu

 • nawiązania kontaktu i
 • ewentualnie nawiązania stosunku handlowego.

 

Podstawa prawna

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach nawiązania kontaktu bazuje na wykonaniu działań przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i Ustawy o ochronie danych.

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w wyżej wskazanych celach przetwarzane są przez czas trwania stosunku handlowego, ewentualnie dłużej do momentu upłynięcia wszelkich ustawowych okresów przechowywania.

 1. Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas szczególnie ważne.

Uwzględniając stan techniczny, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze VAMED wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w rozumieniu art. 32 RODO i Ustawy o ochronie danych.

W takim rozumieniu podejmuje się między innymi następujące działania w celu ochrony Państwa danych i ich zabezpieczenia przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą i przetwarzaniem przez nieuprawnione osoby:

 • zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 • zapewnienie szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 • implementacja procedur mających na celu regularne sprawdzanie, ocenę i ewaluację skuteczności działania środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwa przetwarzania.

Proszę mieć na uwadze, że nie przejmujemy odpowiedzialności za ujawnienie informacji w wyniku błędów niespowodowanych lub nieprzypisywanych nam podczas przetwarzania danych i/lub nieautoryzowanego dostępu przez osoby trzecie.

 1. Państwa prawa

Jako użytkownicy naszej strony internetowej mają Państwo następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO): mają Państwo prawo do żądania potwierdzenia od spółki VAMED, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe. Ponadto maja Państwo prawo skierowania zapytania o dalsze informacje dotyczące konkretnych celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych, okresu przechowywania, istnienia prawa do usunięcia lub sprostowania Państwa danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu, istnienia prawa do wniesienia skargi oraz odnośnie wszystkich dostępnych informacji dotyczących pochodzenia Państwa danych.
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO): mają Państwo prawo do żądania od VAMED niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych. Prawo to obejmuje sprostowanie nieprawidłowych danych oraz uzupełnienie niekompletnych danych osobowych. 
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO): mają Państwo prawo do żądania od VAMED niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli występują przesłanki wskazane w art. 17 ust. 1 lit. a do f (np. przestał istnieć cel przetwarzania danych) i przetwarzanie Państwa danych osobowych nie jest konieczne. 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych(art. 18 RODO): w przypadkach określonych w art. 18 RODO (np. niezgodność z prawem przetwarzanych danych osobowych, bezprawność przetwarzania danych itd.) mają Państwo ponadto prawo do żądania od VAMED ograniczenia przetwarzania. 
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, jakie udostępnili Państwo VAMED, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie oraz żądania od VAMED, aby VAEMD przekazał te dane do innego administratora danych (np. do innej kancelarii prawnej). 
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): mają Państwo wyrażenia o każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach tej strony internetowej. 
 • Odwołanie zgody(art. 7 RODO): mają Państwo możliwość odwołania o każdym czasie zgody udzielonej jednorazowo VAMED. 
 • Prawo do wniesienia skargi: ponadto mogą Państwo skierować o każdym czasie skargę do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - PUODO,

Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2 
  00-193 Warszawa
  Fax: 22 531-03-01
  kancelaria@uodo.gov.pl

Swoje prawa jako osoby zainteresowanej mogą Państwo dochodzić wobec VAMED pod następującym adresem:

VAMED Polska Sp. z o.o., ul. Pryzmaty 4A, 02-223 Warszawa

 

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest wiążące dla użytkowników tej strony internetowej, a zmiany do tego oświadczenia sa tu publikowane. W przypadku, gdy zmiany mają dla Państwa duże znaczenie, VAMED może powiadamiać Państwa także w inny sposób, np. przez wskazanie przez VAMED na tej stronie na zmiany przed ich wejściem w życie.

 

IBAN: PL 90 1240 6292 1978 0010 8322 4857 – konto EUR

By kraftwerk | Agentur für neue Kommunikation